Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp nhà Nước 2004 – 2005

CEDS là đơn vị được tham gia xây dựng và triển khai nghiên cứu đề tài. CEDS cung cấp các trợ giúp kỹ thuật, tư vấn và tổ chức các hội thảo khoa học phục vụ nghiên cứu của Đề tài. Với lợi thế về tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu lớn, CEDS đã và đang thể hiện rõ lợi thế của mình trong các công việc được Ban chủ nhiệm đề tài giao.

Nhằm xây dựng căn cứ khoa học và thực tiễn cho dự án thí điểm đào tạo nguồn nhân lực tài năng trong khoa học – công nghệ, lãnh đạo, quản lý và kinh doanh phục vụ CNH, HĐH đát nước, Đại học Quốc gia Hà Nội đã được giao chủ trì đề tài nghiên cứu độc lập cấp Nhà nước năm 2004 – 2005 để nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho quy trình phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài ở nước ta.
Đề tài gồm 13 nhánh, 10 chuyên đề độc lập và được thực hiện bởi nhiều chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước có liên quan đến các nội dung của Đề tài

*Mục tiêu chủ yếu của Đề tài:
– Xác định cơ sở khoa học của quy trình đào tạo nguồn nhân lực tài năng trong khoa học
– Công nghệ, lãnh đạo, quản lý và kinh doanh phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
– Đưa ra một số kinh nghiệm và định hướng chiến lược nhân tài quốc gia.