Đội ngũ nhân sự

I. Ban giám đốc

 

Giám đốc:
TS. PHẠM VŨ THẮNG
ĐT: 0888 15 9099
Email: thangpv@vnu.edu.vn

II. Hội đồng tư vấn:

1. PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú – Chủ tịch hội đồng
Chủ nhiệm Khoa Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN
2. TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy – Thành viên hội đồng
Chủ nhiệm Khoa Kế toán – kiểm toán trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN
3. TS. Đỗ Hồng Nhung – Thành viên hội đồng
Giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân
4. TS. Nguyễn Thùy Linh – Thành viên hội đồng
Trường Đại học Sydney