Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (CEDS)

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
I. Chức năng:
1. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực kinh tế, phát triển và các lĩnh vực có liên quan; triển khai, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào đời sống và phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường ĐHKT.
2. Hỗ trợ và tư vấn về lĩnh vực kinh tế, phát triển và các lĩnh vực có liên quan cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
3. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
4. Tham gia hoạt động đào tạo đại học và sau đại học về lĩnh vực kinh tế phát triển theo nhiệm vụ do Hiệu trưởng Trường ĐHKT giao.
5. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về lĩnh vực kinh tế, phát triển và các lĩnh vực có liên quan cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Nghiên cứu, tư vấn về kinh tế và phát triển:
a) Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về kinh tế, phát triển và các lĩnh vực có liên quan;
b) Tư vấn trong lĩnh vực kinh tế, phát triển và các lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
c) Xây dựng các dự án, tìm kiếm nguồn lực để thực hiện hoặc liên kết thực hiện các dự án nghiên cứu quốc tế;
e) Đề xuất, đấu thầu các dự án nghiên cứu với chính quyền địa phương các cấp hoặc các Bộ, ngành;
f) Tham gia đấu thầu các đề án, đề tài nghiên cứu Nhà nước và các đề tài cấp Bộ, cấp ĐHQGHN, các chương trình nghiên cứu chiến lược của ĐHQGHN;
h) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước; đề xuất Hiệu trưởng Trường ĐHKT báo cáo ĐHQGHN phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
2. Thực hiện các hoạt động đào tạo:
a) Tham gia hoạt động đào tạo đại học, sau đại học theo phân công của Hiệu trưởng Trường ĐHKT;
b) Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kinh tế, phát triển và các lĩnh vực có liên quan cho cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu;
c) Thực hiện các chương trình hỗ trợ tài năng trẻ, các học bổng đào tạo và tập huấn kỹ năng nhằm phát triển cộng đồng khoa học trẻ về các vấn đề nghiên cứu kinh tế và phát triển.
3. Thực hiện nhiệm vụ khác:
a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển của Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển chung của Trường;
b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường để thực hiện các nhiệm vụ chung của Trường.
c) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động, nhân sự của Trung tâm theo định kỳ 6 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu;
d) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng năm đối với Trường theo quy định;
e) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao.
f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.