Định hướng phát triển hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tư vấn

Giai đoạn 2012-2015, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (CEDS) ưu tiên phát triển các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tư vấn như sau:

I. Nghiên cứu

– Nghiên cứu giáo dục và đào tạo

Phát triển hướng nghiên cứu giáo dục và đào tạo ở các trình độ đào tạo (đại học, dạy nghề, phổ thông), tập trung nghiên cứu các lĩnh vực tài chính, quốc tế hóa, liên kết quốc tế, kiểm định giáo dục, các vấn đề của giáo dục.

– Nghiên cứu liên ngành về môi trường

Phát triển hướng nghiên cứu đánh giá các ảnh hưởng kinh tế của sự thay đổi môi trường, định giá môi trường, mối quan hệ giữa FDI, thương mại với môi trường, nghiên cứu các đánh giá ảnh hưởng y tế, thương mại, lao động… của các vấn đề môi trường; nghiên cứu mối quan hệ môi trường với nghèo đói/phát triển bền vững và khuyến nghị chính sách.

II. Đào tạo

Phát triển đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, đạo tạo ở trong nước và nước ngoài.

Phát triển chương trình foundation cho đối tượng người học là phổ thông, đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh; tổ chức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng nhu cầu của thị trường.

III. Tư vấn

Phát triển dịch vụ tư vấn giáo dục (cho người học, cho các trường đại học như quản trị tài chính, đào tạo, kiểm định chất lượng), các dịch vụ tư vấn về môi trường, lao động.

Cầu nối giữa các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu trong nước với nước ngoài.

Tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án dịch vụ và tư vấn.