Những doanh nghiệp khuyết tật nhận hỗ trợ do dịch Covid-19

Nằm trong kế hoạch hỗ trợ của Thriive Hoa Kỳ và Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN, 12 doanh nghiệp có chủ yếu lao động là người khuyết tật đã nhận được quà hỗ trợ từ chương trình “Sẻ chia yêu thương trong mùa Covid-19”.

Doanh nghiệp xã hội quyết tâm phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19

Đoàn do TS. Phạm Vũ Thắng – Giám đốc Trung tâm Kinh tế Phát triển, Giám đốc chương trình Thriive Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN dẫn đầu cùng với chủ các doanh nghiệp xã hội đã và đang là doanh nghiệp Thriive.

Sản phẩm hỗ trợ là những nhu yếu phấm hằng ngày như gạo, trứng, rau củ quả, khẩu trang… được các doanh nghiệp của Thriive quyên góp cùng với 500 ngàn đồng trao cho mỗi một lao động khuyết tật.

Các địa chỉ mà Đoàn đến đó là doanh nghiệp hợp tác xã Trái tim Hồng với 38 lao động khuyết tật, doanh nghiệp Oneday 5 lao động khuyết tật, doanh nghiệp Cánh diều với 4 lao động khuyết tật trí tuệ… hầu hết các doanh nghiệp đang rất khó khăn sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt, với một số doanh nghiệp có lượng lao động khuyết tật lớn như xe điện NTK, May mặc Ngàn Hằng thì còn lâm vào tình trạng thiếu lương thực, nhu yếu phẩm trầm trọng.

Những lao động khuyết tật rất xúc động khi nhận được hàng “viện trợ” từ Thriive

Anh Ngàn, chủ doanh nghiệp may mặc Huy Hằng, Thanh Trì cho biết: Có nhiều người khuyết tật ở lại cơ sở trong mùa dịch vì không có điều kiện về quê, vì vậy đời sống của họ khá khó khăn, bản thân tôi là chủ doanh nghiệp đã hỗ trợ một phần cho họ nhưng chưa đủ vì số lượng lao động khuyết tật lớn. Nay có “viện trợ” từ Thriive chúng tôi hết sức phấn khởi và tràn đầy năng lượng để phục hồi sản xuất trong thời gian tới.

TS. Phạm Vũ Thắng cho biết, dịch Covid-19 đã được kiểm soát vì vậy các doanh nghiệp sẽ tập trung vào khôi phục sản xuất. Đối với các doanh nghiệp Thriive, chúng tôi sẽ cố gắng để cung cấp thiết bị, máy móc nhanh nhất đến tay doanh nghiệp, ngoài ra Ban điều phối sẽ tăng cường kết nối đầu ra cho doanh nghiệp khuyết tật để cùng nhau vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất. Trước đó, chương trình đã tặng quà cho 40 bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu TW, Salon tóc Thành Nguyễn – doanh nghiệp có lao động là người khuyết tật.

Tặng quà tại doanh nghiệp Trái Tim Hồng

Chủ doanh nghiệp rau Vinh Hà, chị Mai chia sẻ, chúng tôi từng là những doanh nghiệp làm ăn rất khó khăn, được Thriive giúp đỡ nên mới phát triển được. Nay thấy các doanh nghiệp xã hội khác gặp khó khăn vì dịch Covid-19, thấy hình ảnh của mình ngày nào lại hiện ra, vì vậy mà chúng tôi cùng nhau ủng hộ bằng chính sản phẩm của mình để giúp đỡ họ.

Kết thúc chương trình, 12 doanh nghiệp có lao động là người khuyết tật đã nhận được hỗ trợ từ chương trình, đây không chỉ là nguồn tiếp tế quan trọng về vật chất mà còn là động lực tinh thần to lớn, cho thấy xã hội nói chung, các tổ chức thiện nguyện, trường học nói riêng luôn kề vai sát cánh và giúp đỡ hết mình với đối tượng yếu thế trong xã hội.

Văn Công

 

——————

Disabled workers from 12 social businesses affected by Covid-19 received support

The delegation comprised PhD. Pham Vu Thang – Director of Center for Economic Development Studies, Director of Hanoi Thriive Program, VNU University of Economics and Business with owners of Thriive social enterprises. Supporting products are daily necessities such as rice, eggs, vegetables, masks, VND 500,000 for each disabled worker etc. that were donated by Thriive businesses.

Social enterprises restore production after the Covid-19 epidemic

The enterprises receiving the support are Trai Tim Hong Enterprise with 38 disabled workers, Oneday enterprise with 5 disabled workers, Kite enterprise with 4 workers with intellectual disabilities … Most of the enterprises suffered difficulties after the Covid-19 pandemic. In particular, the businesses with a large number of disabled workers, such as NTK electric cars, Ngan Hang Garment, they still face a serious shortage of food and staple goods.

Disable workers feel touched receiving support from Thriive

Mr. Ngan, the owner of the garment business Huy Hang, Thanh Tri, said: “There are many people with disabilities who stay at grassroots units during Covid-19 period because they couldn’t afford to return to their hometown, so their lives are quite difficult. I have partly supported them but not enough because the number of workers with disabilities is large. Now with “aid” from Thriive, we are very excited and full of energy to restore production in the future”.

PhD. Pham Vu Thang said: “The Covid-19 epidemic was under control so businesses would focus on restoring production. For Thriive businesses, we will try to speed up the process of providing the equipment and machinery to the business. In addition, we also help the businesses to find more clients to overcome difficulties together. Previously, the program presented gifts to 40 patients at the National Institute of Hematology and Blood Transfusion, Thanh Nguyen Hair Salon – enterprises with disabled employees.”

Gift giving at Trai Tim Hong Business

The owner of the vegetable business Vinh Ha, Ms. Mai shared: “we faced great challenges before, without support from Thriive, we wouldn’t have been able to develop. Now seeing other social enterprises having difficulties because of Covid-19, we feel just like seeing ourselves in the past, so we want to help them with our own products.”

At the end of the program, 12 enterprises with disabled workers received support from the program. During these challenging time, this material aid is a vital support for those in need, it also a proof showing that charitable organizations and schools stand shoulder to shoulder to assist the disadvantaged in society.

Khanh Tin