Khung chương trình nghiên cứu (2009)

Trong khuôn khổ khung chương trình nghiên cứu “Lượng giá tổn thất kinh tế do sự cố môi trường”, CEDS xây dựng kế hoạch và thực hiện một loạt chương trình lượng giá tổn thất kinh tế có định hướng đối với một số dạng sự cố môi trường cơ bản là: nước biển dâng, bão lụt, và tràn dầu để thu thập bộ dữ liệu về mức độ ảnh hưởng giữa cấp độ sự cố với các tổn thất gây ra cho các đối tượng chịu tác động, bước đầu đặt cơ sở cho việc dự báo, lượng giá nhanh tổn thất kinh tế từ các sự cố môi trường.