Lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầu

CEDS là đơn vị tham gia triển khai đề tài “Lượng giá thiệt hại về kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầu” với Viện Tài nguyên và Môi trường Biển – Viện KH&CNVN.

Tràn dầu là một trong những sự cố môi trường nghiêm trọng đối với vùng ven biển. Dầu tràn có thể gây ô nhiễm tại những khu vực rộng lớn, gây thiệt hại lớn cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu tính toán thiệt hại kinh tế và hệ sinh thái biển khi xảy ra các sự cố tràn dầu để đề ra các phương án phòng ngừa và bồi thường thích hợp là rất cần thiết.

Để đánh giá giá trị của môi trường và hệ sinh thái biển, khái niệm tổng giá trị kinh tế được áp dụng. Tổng giá trị kinh tế môi trường là tổng của giá trị sử dụng (bao gồm giá trị sử dụng trực tiếp, giá trị sử dụng gián tiếp và giá trị tùy chọn) và giá trị phi sử dụng (gồm giá trị tùy thuộc hay giá trị để lại, và giá trị tồn tại).