Phương pháp lượng giá thiệt hại tài nguyên và hệ sinh thái biển do sự cố tràn dầu: Lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và một số phương pháp phù hợp áp dụng cho Việt Nam.

CEDS là đơn vị thực hiện triển khai đề tài cấp ĐHQG “Phương pháp lượng giá thiệt hại về tài nguyên và hệ sinh thái bờ biển do tác động của dầu tràn. Lý thuyết và thực tế nghiên cứu ở nước ngoài và một số kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam” (2008 – 2009).

Từ năm 1992 đến nay, ở Việt Nam đã xảy ra 40 vụ tràn dầu gây tổn thất lớn về Hệ sinh thái và kinh tế xã hội. Do đặc điểm về vật lý và hoá học, tràn dầu gây ra thiệt hại lớn đối với hệ sinh thái biển, ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh và đời sống của người dân trong và ngoài khu vực. Tính nghiêm trọng và ảnh hưởng lâu dài của ô nhiễm tràn dầu đã thu hút sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, các nhà kinh tế và các nhà chính trị.

Mức độ gây thiệt hại và cơ sở khoa học của việc tính toán tổn thất do tràn dầu gây ra đối với hệ sinh thái và nền kinh tế xã hội còn là vấn đề khá mới ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Để có cơ sở tiến hành xác định tổn thất từ các sự cố tràn dầu, và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp, đặc biệt là giải pháp để đối phó khẩn cấp trước nhiều sự cố là hoàn toàn cần thiết và cấp bách.

Hiện tại, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (CEDS) đang thực hiện nghiên cứu đề tài cấp Đại học Quốc Gia “Phương pháp lượng giá thiệt hại tài nguyên và hệ sinh thái biển do sự cố tràn dầu: Lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và một số phương pháp phù hợp áp dụng cho Việt Nam”. Đề tài được xây dựng gồm 3 chương:

– Chương 1: Cơ sở lý luận về lượng giá thiệt hại kinh tế đối với tài nguyên và hệ sinh thái biển do sự cố tràn dầu.
Chương này đưa ra cơ sở lý luận về lượng giá thiệt hại kinh tế và hệ sinh thái biển do sự cố tràn dầu, nghiên cứu cơ sở khoa học của các phương pháp đánh giá ảnh hưởng của sự cố tràn dầu, phân tích những yếu tố căn bản có ảnh hưởng tới mức độ thiệt hại kinh tế của sự cố tràn dầu trong những điều kiện cụ thể.

– Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng các phương pháp lượng giá thiệt hại tài nguyên và hệ sinh thái biển do sự cố tràn dầu.
Chương này tập trung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về lượng giá thiệt hại tài nguyên và hệ sinh thái biển do sự cố tràn dầu, bao gồm các công trình của Watts, MJ và Bohle, H.G(1993); Blaikie và nnk (1994); Adams, R.H (1995),…, hệ thống các phương pháp lượng giá thiệt hại kinh tế và các giá trị sinh thái – môi trường do ảnh hưởng của ô nhiễm tràn dầu.

– Chương 3: Những phương pháp lượng giá phù hợp áp dụng cho Việt Nam.
Chương này tập trung nghiên cứu các phương pháp lượng giá phù hợp áp dụng cho Việt Nam, phân tích các điều kiện cần thiết và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo để xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ cho phương pháp lượng giá nhanh.