Chủ trì đề tài nhánh “Quy hoạch định hướng phát triển kinh tế bền vững của vùng đất ngập nước ven biển hai huyện Giao Thủy (Nam Định) và Thái Thụy (Thái Bình)

Quy hoạch định hướng phát triển kinh tế bền vững của vùng đất ngập nước ven biển hai huyện Giao Thủy (Nam Định) và Thái Thụy (Thái Bình)” thuộc đề tài Quy hoạch định hướng cho một số hệ sinh thái đất ngập nước ven biển Bắc Bộ phục vụ phát triển bền vững (2004-2005) do Bộ tài nguyên & môi trường quản lý.